fbpx ALGEMENE VOORWAARDEN | People First | People First

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 - DEKKING - APROVAL

 1.1. Onderstaande voorwaarden gelden voor elk goed, volbracht werk en dienst, in bredere zin "diensten" genoemd, welke met en door de dienstverlener dienen te worden overeengekomen.

1.2. Elke offerte die door de opdrachtgever wordt aanvaard en door de dienstverlener wordt bevestigd, houdt in dat de hieronder vermelde voorwaarden worden aanvaard. Deze voorwaarden worden vóór elke andere versie beschouwd, ook de algemene aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever.

1.3. Onderstaande algemene voorwaarden, zoals gepresenteerd aan de opdrachtgever, vormen een contract eenheid en omvat elke contract relatie die plaats vindt tussen de verschillende partijen.

Artikel 2 -Wijzigingen

 2.1. Elke wijziging van deze voorwaarden moet worden vastgesteld door de dienstverlener, waarvoor hij een schriftelijk akkoord moet geven.

Artikel 3 - Aanbieding en bestelling

 3.1. Dienstverleners verbinden zich slechts tot de opdrachten die na een schriftelijke overeenkomst worden gegeven

3.2. Elke offerte heeft een geldigheidsduur van veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop zij aan de opdrachtgever wordt overhandigd

3.3. De prijzen in de offerte dekken alleen de beschreven diensten, met uitsluiting van alle andere prestaties.

3.4. 3.4. Opdrachtnemer is eerst rechtsgeldig aan de offerte nadat 50 % van het totaal overeengekomen bedrag door opdrachtgever is voldaan.

Artikel 4 - Prijzen

 4.1. Alle prijzen zijn in euro's en exclusief BTW

 Artikel 5 - Betaling

5.1. Facturen kunnen op elk moment betaald worden tot aan de vervaldatum.

5.2. Elke betaling met een vertraging van meer dan 15 kalenderdagen, zal aanleiding geven tot een verhoging, in zijn eigen rechten, van een interest van 1% per maand. Merk op dat elke begonnen maand volledig zal geteld worden.

5.3. Elke betalingsherinnering aan de opdrachtgever zal door de dienstverlener aangerekend worden aan € 12,5 per normale brief, exclusief de eventuele gerechtelijke kosten die hiermee gepaard gaan en die eveneens aan de opdrachtgever zullen worden aangerekend.

5.4. Elk meningsverschil met betrekking tot een factuur dient uiterlijk acht kalenderdagen na de uitgiftedatum per e-mail te worden overgemaakt aan: admin@people-first.be.

5.5. Een factuur van 50% voorschot zal door de dienstverlener aan de opdrachtgever worden gericht zodra de opdrachtgever de offerte aanvaardt.

5.6. De factuur zal worden berekend op basis van het aantal deelnemers, meegedeeld ten laatste 7 dagen voor de dag van het evenement. 

 Artikel 6 - Annuleringen - Vergoeding

6.1. Elke annulering of wijziging van de manifestatie moet schriftelijk worden meegedeeld.

6.2. In geval van schending - annulering van de afspraken door de opdrachtgever - heeft deze het recht aan de dienstverlener een forfaitaire schadevergoeding te betalen van:

50% van het totaalbedrag indien de annulering 30 dagen of meer voor de dag van het evenement plaatsvindt.
75% van het totaalbedrag indien de annulering gebeurt tussen 29 en 14 dagen voor het evenement
100% van het totale bedrag als de annulering minder dan 14 dagen voor de dag van het evenement gebeurt. 

 Artikel 7 - Aansprakelijkheid - Verzekering

7.1. Aansprakelijkheidsverzekering

De deelnemer is zich bewust van het risico verbonden aan de activiteit. De dienstverlener wordt aansprakelijk gesteld voor fraude of zware fouten van zichzelf of aangestelden en mandatarissen. De dienstverlener wordt ook aansprakelijk gesteld voor elke verplichting, vooraf geschreven in het contract, die niet wordt uitgevoerd. De consument beschikt niet over een recht van

verzakingsrecht zoals bepaald in het koninklijk besluit van 18 november 2002 houdende uitsluiting van bepaalde overeenkomsten op afstand betreffende hotelaccommodatie, vervoer, restaurant- en vrijetijdsdiensten, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken.

De dienstverlener raadt de deelnemers aan een bijkomende individuele verzekering af te sluiten die de schade dekt waarvoor de dienstverlener niet aansprakelijk is. Zie artikel 7.2.

7.2. Individuele ongevallenverzekering

Het is mogelijk om een individuele ongevallenverzekering aan te vragen. Indien dit door de klant wordt gevraagd, moet een lijst met alle namen, achternamen, adressen en geboortedata 3 dagen voor het evenement bij de dienstverlener worden ingediend.

Artikel 8 - Overmacht

8.1. De dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een annulering van het evenement of een deel van de diensten in geval van overmacht of wegens ongewone omstandigheden die buiten de controle van de dienstverlener vallen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: overstroming, brand, storm, staking van de openbare vervoersdiensten, een aanbeveling van de CUTA in geval van een terreuraanslag of dreiging van een terreuraanslag.

8.2. Partijen komen overeen dat zij zo spoedig mogelijk een regeling zullen bespreken voor de uitvoering van de opdracht tijdens de duur van de overmacht. 

Artikel 9 - Nietigheid

9.1. Indien om welke reden dan ook één van de vermelde algemene voorwaarden niet geldig is, tast dit de geldigheid van de andere algemene voorwaarden niet aan. De andere algemene voorwaarden blijven geldig.

Artikel 10 - Geschillen - Bevoegdheid - Toepasselijk recht

10.1. Deze overeenkomst zal worden beoordeeld en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. 

10.2. Elke betwisting betreffende de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van een overeenkomst met de dienstverlener zal vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Brussel.

 

Je hebt die ene niet gevonden

Laten we je onze andere ervaringen laten zien.